Nieuws...

woensdag 19 december 2012

Beleidsbrief Jeugd 2012-2013 – plenaire bespreking

Onze fractie gelooft in de kracht van een kritische en participerende jeugd. Daarom dat ik in dit debat de mogelijkheid aanwend om mij tot de minister van Jeugd te richten.

Allereerst een algemene opmerking. De beleidsbrief Jeugd op zich is onvoldoende om te kunnen spreken van een voldragen jeugdbeleid, ook andere ministers hebben bepaalde verantwoordelijkheden. Ik denk aan de jeugdwerkloosheid, ik denk aan opleiding en vorming van onze jeugd, ik denk aan het aanleren van een gezonde en sportieve levensstijl, enzovoort. Samenwerking over beleidsdomeinen heen is onontbeerlijk.

Strategische doelstelling 1

M.b.t. het herwerken en herdenken van de attesten voor jeugdwerkers dienen er in 2013 eindelijk knopen doorgehakt te worden. De bestaande criteria zijn bijna niet meer gewijzigd sinds 1995, ondertussen is het jeugdwerk natuurlijk sterk gewijzigd.

In 2012 werd de nieuwe bovenbouworganisatie voor de jeugd, De Ambrassade, opgericht. Onze fractie steunde de oprichting van een dergelijk huis van de jeugd om een maximale clustering van overlappende functies en een grotere complementariteit van de functies te bekomen. Ik lees echter dat u naast de Ambrassade nog een apart permanent platform wilt opstarten. Waarom acht u dit wenselijk?

De regelgeving evenals de administratieve last is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit heeft natuurlijk een invloed op het jeugdwerk. Het is inderdaad zo dat, voor veel van de zorgen van de Vlaamse Jeugdraad, oplossingen moeten gezocht worden op federaal vlak. De federale ministers hebben ook andere zorgen, maar ik vind oplossingen zoeken voor ons jeugdwerk en onze jeugd ook belangrijk.

De Buitenspeeldag zal ook in 2013 geschieden in een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en Nickelodeon. Het concept Buitenspeeldag is natuurlijk zeer waardevol. U zou evenwel nog dit jaar samen met Nickelodeon de toekomstplannen van het concept de Buitenspeeldag uit de doeken doen. Hebt u hier reeds nieuws over?

Strategische doelstelling 2
Onze fractie hoopt dat in 2013 het decreetgevend werk rond het Elders Verworven Competenties concept afgerond kan worden.

Strategische doelstelling 3
Belangrijk is dat er grondig werk gemaakt wordt rond de samenstelling van jeugdraden. Kinderen en jongeren dienen ook in de gemeenten hun stem te hebben. Belangrijk is dat de participatie van kinderen en jongeren niet beperkt mag blijven tot de jeugdraad.

M.b.t. het verlenen van informatie is het tevens essentieel dat we als Vlaamse overheid veel meer zichtbaar zijn binnen de sociale media, dit is de toekomst. Dat is de voertaal bij uitstek van jongeren en kinderen. Door hier sterk aanwezig te zijn, spreken we deels de taal van de jongeren.

De minister wil de jeugd betrekken bij het Vlaamse beleid. U wenst te bekijken op welke manier de opgebouwde kennis over participatie van jongeren ontsloten kan worden binnen de Vlaamse overheid. Ik denk dat dit inderdaad een reflex is die niet of te weinig gehanteerd wordt binnen de andere beleidsdomeinen.

Strategische doelstelling 4
In 2012 werd het gamefonds opgericht. Onze fractie is hoopvol gestemd dat dit fonds hetzelfde positief effect kan genereren op de game industrie als op de filmindustrie.

Strategische doelstelling 6
U wilt ook lokale besturen sensibiliseren rond het gebruik van GAS-boetes. U kent het standpunt van onze fractie rond deze boetes. Mensen mogen slechts van hun vrijheid beroofd worden of worden beboet wanneer een rechter dat beslist. We zien dat nu ondergraven worden en vooral als het naar de jongeren vertaald wordt, is dat volgens onze fractie zeer zorgwekkend. Ik zou er dan ook minstens voor willen pleiten dat er voldoende gesensibiliseerd wordt rond het willekeurig gebruik van die GAS-boetes.

In 2011 werd eindelijk effectief werk gemaakt van de uitvoering van het actieplan Jeugdverblijfcentra. Er moeten echter dringend oplossingen gevonden worden voor de zonevreemde jeugdverblijven.

Onze Vlaamse jeugd heeft volgens onze fractie recht op een specifiek toeristisch pakket, zowel inzake aanbod als inzake tarieven. Het hernieuwde decreet op de hostels en jeugdverblijfcentra is hierbij een startpunt.

Voorts denk ik dat het noodzakelijk is dat we blijven investeren in duurzame jeugdinfrastructuur.

Onze fractie ondersteunt zinvolle initiatieven die kinderen en jongeren meer fysieke ruimte geven om te spelen en te bewegen. Daar bestaat kamerbrede consensus over. Spijtig genoeg zitten we met het toenemend maatschappelijk probleem dat spelende kinderen als overlast beschouwd worden. Ik kan dat enkel betreuren. Er is nood aan een mentaliteitswijziging, kinderen moeten meer gestimuleerd worden om buiten te spelen.

Een andere maatschappelijk probleem dat me verontrust, gaat over de toenemende agressie van kinderen en jongeren. Uzelf heeft misschien hiervoor niet de bevoegdheden om hierop in te spelen, maar als minister van Jeugd kan u misschien wel overleggen met uw collega van Sport, Welzijn, Onderwijs,…

Strategische doelstelling 7
Uw initiatieven om meer openheid te bevorderen ten aanzien van homoseksualiteit en transgender kunnen wij ondersteunen. Openheid, het communiceerbaar maken en het doorbreken van stereotypes zijn hierbij zeer belangrijk.

Strategische doelstelling 8
Een laatste opmerking is dat er blijvend ingezet moet worden op de problematiek aangaande het seksueel misbruik en misbruik, specifieke ten aanzien van jongeren en kinderen. Ik ben blij te horen dat de aandacht van het Forum Kindermishandeling waarschijnlijk meer open getrokken zal worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten