Nieuws...

dinsdag 28 februari 2012

Topsport-infrastructuur komt niet van de grond (Het Belang van Limburg, 28/02/2012, p.4)

SINDS 2009: SLECHTS 117.805 EURO VOOR ROEISYSTEEM

BRUSSEL - In tegenstelling tot zijn beleidsintenties in 2009 maakt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) maar weinig werk van trainingsinfrastructuur voor topsport. "Waar zijn voorganger Bert Anciaux hiervoor 14 miljoen euro investeerde, heeft Muyters nog maar 117.805 euro uitgetrokken", klagen de LDD-ers Lode Vereeck en Ulla Werbrouck aan.

Om zich voor te bereiden op topprestaties en een internationaal niveau te halen, moeten topsporters kunnen beschikken over kwaliteitsvolle trainingsfaciliteiten.

Het onderzoeksrapport 'Ontwikkelingen in het topsportklimaat in Vlaanderen (2003-2007)' toonde al aan dat Vlaanderen hier slecht scoort. Dit zou ook een belangrijke reden zijn waarom Vlaanderen er nauwelijks in slaagt internationale sportevenementen te organiseren. Het afblazen van het EK Zwemmen is daar een mooi voorbeeld van: omdat de nodige financiering uitbleef, gaat dat EK in mei door in het Hongaarse Debrecen, en niet in het Antwerpse Sportpaleis.

vrijdag 3 februari 2012

Lezersbrief LDD: Dringend nood aan krachtdadig medisch sportpreventiebeleid

Beste LDD'er,

Onze partij zit zowel in de Kamer als in het Vlaamse parlement in de oppositie. Wij controleren er het werk van de federale en Vlaamse regeringen zonder onderscheid naar persoon of partij. Zo vroeg en kreeg LDD tekst en uitleg bij een mail waarin een kabinetsmedewerker schreef dat de Vlaamse minister van financiën & begroting bewust foute cijfers had doorgespeeld aan het parlement. Een eerdere mail, waarin door een andere kabinetsmedewerker de schuld voor de vertraging van de invoering van de nieuwe belasting op inverkeerstelling (BIV) onterecht in de schoenen van de oppositie werd geschoven, bracht de minister in nauwe schoentjes.

'The duty of the opposition is to oppose'. Maar daarnaast werken wij ook eigen ideeën en inhoudelijke voorstellen uit, die door specialisten in het veld als doeltreffend en doelmatig worden aanzien. Deze LDD-initiatieven halen vaak niet de pers omdat ze meestal, zonder veel debat, worden weggestemd door de meerderheid of zelfs niet worden geagendeerd.

Zo is er bijvoorbeeld de resolutie van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck over de sportmedische keuring voor sporters. Dit voorstel werd al in het najaar van 2009 in het Vlaamse parlement ingediend, maar is zelfs nog niet op de commissieagenda geraakt. Nochtans kan dit voorstel van onze gewezen topatlete rekenen op de goedkeuring en steun van wereldvermaarde hartspecialisten zoals electrofysioloog dr. Brugada.

Hoewel Vlaanderen meer en meer geconfronteerd wordt met het plotse overlijden van jonge sporters, blijft de Vlaamse regering maar wat aanmodderen. Het voeren van een krachtdadig preventiebeleid in functie van jonge sporters is dan ook dringend en noodzakelijk. Wij zullen dit probleem dan ook politiek blijven aankaarten.

Veel leesplezier.
Vriendelijke groet,
Lode Vereeck

donderdag 2 februari 2012

Persbericht: Integratie in plaats van segregatie bij jeugdbewegingen

Vlaams minister Pascal Smet pleit voor het oprichten van een afzonderlijke allochtone jeugdbeweging. De minister baseert zich daarbij op een rapport van de Raad van Europa dat ons jeugdbeleid doorlichtte en concludeert dat kwetsbare allochtone jongeren hun plaats niet vinden in de traditionele jeugdverenigingen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck vindt het voorstel van de minister Smet hallucinant omdat segregatie haaks staat op integratie. Bovendien begrijpt ze niet hoe een dergelijk voorstel zich inpast in het integratiebeleid dat deze Vlaamse regering pretendeert te voeren.

 
De Raad van Europa bracht geen nieuwe feiten aan het licht. In 2010 werd immers al duidelijk dat onze Vlaamse jeugdbewegingen de wind in de zeilen blijven hebben, maar dat ze, alle goede intenties ten spijt, nog altijd een quasi exclusief autochtoon publiek aanspreken. Naar aanleiding van de bevindingen van de Raad van Europa pleit de inzake jeugd bevoegde Vlaamse minister expliciet voor het oprichten van een afzonderlijke allochtone jeugdbeweging, dit weliswaar onder de koepel van de reeds bestaande organisaties.

Ulla Werbrouck, Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD): “Dit voorstel is hallucinant, omdat minister Smet openlijk pleit voor het instellen van ‘apartheid’ op niveau van de jeugdbewegingen in plaats van werk te maken van de integratie van kwetsbare allochtone jongeren binnen bestaande jongerenorganisaties. Ik vraag mij dan ook af hoe een dergelijk op segregatie gebaseerd voorstel te rijmen valt met het inclusieve integratiebeleid dat deze Vlaamse regering pretendeert te voeren. In plaats van dergelijke onbegrijpelijke voorstellen te lanceren zou minister Smet, naar analogie met de sportsector, beter werk maken van een inclusief beleid, waarbij kwetsbare en allochtone jongeren maximaal doorstromen naar de reeds bestaande jeugdbewegingen. Daar is immers iedereen bij gebaat.”

“Dit voorstel toont het failliet aan van het door deze Vlaamse regering gevoerde integratiebeleid”, besluit Ulla Werbrouck, die hierover Vlaams minister Smet zal interpelleren.