Nieuws...

dinsdag 28 januari 2014

BTW-vrijstelling tot € 15.000 is gemiste kans


Begin december raakte bekend dat de federale regering het grensbedrag voor de btw-vrijstelling voor kleine verenigingen zal verhogen tot € 15.000. België kreeg nochtans van de EU de toelating om de grens te verhogen tot € 25.000. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck betreurt de beslissing omdat voor vele verenigingen de situatie niet zal veranderen. Bovendien oordeelde de Europese Commissie dat het optrekken tot € 25.000 geen noemenswaardige invloed zal hebben op de totale btw-opbrengsten van België, waaruit geconcludeerd kan worden dat de beslissing een gemiste kans is om kleine verenigingen, waaronder vele sportclubs, extra zuurstof te geven.

In België zijn verenigingen en vrijwilligerswerkingen, waaronder sportclubs, niet BTW-plichtig als ze een (btw-belastbare) jaaromzet realiseren die lager ligt dan € 5.580. 74.000 verenigingen konden daardoor reeds genieten van een btw-vrijstelling. Desondanks trekt het verenigingsleven sedert 2010 aan de alarmbel omdat deze grens veel te laag ligt en dus de rompslomp voor vele verenigingen te groot is door o.a. een extra strikte interpretatie van de BTW-wetgeving. Ulla Werbrouck: “Ikzelf ben al langer voorstander om het grensbedrag voor btw-vrijstelling op te trekken. Het in België gehanteerde grensbedrag van € 5.580 is het laagste van de EU. Het EU-gemiddelde ligt op € 25.000 en ook de grensbedragen in buurlanden liggen een pak hoger. Bv. Duitsland - € 17.500, VK - 64.000 pond, Frankrijk - € 76.300 en Nederland – € 68.000. Het lijkt ons dan ook slechts rechtvaardig dat dit grensbedrag ook in België opgetrokken wordt zodat de administratieve lasten en de rompslomp voor meer verenigingen gereduceerd worden.”

Om dit grensbedrag te mogen optrekken, diende België een aanvraag in bij Europa. Begin 2013 ontving België de goedkeuring om het grensbedrag op te trekken tot € 25.000. De federale regering bracht de verenigingen hiervan op de hoogte met de aankondiging dat de maatregel vanaf 1 juli 2013 een feit zou zijn. Vervolgens werd dit uitgesteld naar 1 januari 2014. Pas in december 2013 bereikte de federale regering, in het kader van het relanceplan, een overeenkomst inzake de btw-vrijstelling voor kleine verenigingen. Het grensbedrag wordt vanaf medio 2014 opgetrokken van € 5.580 naar € 15.000. Als Vlaams volksvertegenwoordiger vroeg ik de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters naar zijn interpretatie over deze maatregel. De minister duidt in zijn antwoord aan dat hij ‘het immers een gemiste kans vind dat de mogelijkheden die door de Europese machtiging gecreëerd werden, niet ten volle benut werden’.

Ulla Werbrouck: “De federale beslissing is een hele kleine stap voorwaarts. Maar België heeft een machtiging gekregen om het grensbedrag op te trekken tot € 25.000 en maakt hiervan dus slechts beperkt gebruik. 12.400 extra verenigingen zullen kunnen genieten van een btw-vrijstelling, maar voor vele verenigingen zullen de huidige problemen blijven bestaan. Ik begrijp dan ook niet dat de federale regering het grensbedrag niet optrekt naar het EU-gemiddelde van € 25.000, het bedrag waarvoor ze een machtiging verkreeg en waarover de Europese Commissie geoordeeld heeft dat de maatregel “geen noemenswaardiger invloed zal hebben op de totale btw-opbrengsten van België”. Ik vind het dan ook teleurstellend dat de CD&V eerst uitpakt met het nieuws dat een Europese machtiging tot € 25.000 verkregen werd, maar dat daarna de minister van Financiën van dezelfde partij deze maatregel in de praktijk niet uitgevoerd krijgt. Binnenkort zal ik echter in de verkiezingsnota’s weer moeten lezen dat de CD&V er alles aan zal doen om de administratieve lasten en rompslomp voor kleine verenigingen te verminderen. De hypocrisie kent dan ook geen grenzen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten