Nieuws...

maandag 24 juni 2013

Eenloket Topsport: één is nochtans niet één plus één


Na de desastreuze Olympische Spelen van 2008 in Peking kondigde de voormalige Vlaamse minister van Sport Bert Anciaux in 2009 aan dat hij een Vlaams huis voor de Topsport in het leven wou roepen. Dit huis zou alle topsportexpertise in de Vlaamse topsport verzamelen en onder de leiding komen van de toenmalige topsportmanager dhr. Van Aken. Met dit voorstel wou de toenmalige minister van Sport de versnippering van topsportmiddelen en –initiatieven tegengaan. Zijn toenmalige kartelpartners, Open VLD en CD&V, traden echter op als moedwillige sluipmoordenaars zodat dit voorstel een stille dood stierf.In 2009 werd n.a.v. de onderhandeling over het Vlaams Regeerakkoord 2009 – 2014 een danig robbertje uitgevochten over de concrete invulling en organisatie van het Vlaams topsportbeleid. De knoop werd uiteindelijk doorgehakt en het Vlaams Regeerakkoord stipuleert dan ook het volgende: “Voor het topsportbeleid wordt binnen BLOSO gewerkt aan één Vlaams loket voor de topsport en de topsportatleten.” Met dit éénloket wenste nieuwbakken minister Muyters de versnippering van topsportmiddelen en -initiatieven op het vlak van topsport tegen te gaan. Zijn gevleugelde woorden klonken als volgt: “Alles moet in dienst staan van de topsport. Er komt één topsportloket onder de vleugels van het BLOSO met duidelijke afspraken. Geen parallelle subsidies of andere structuren meer.”

De passage in het regeerakkoord vond ook zijn weerklank in de beleidsbrieven Sport waarin men het volgende kan lezen: “Teneinde de bestuurlijke en budgettaire eenmaking van het Vlaams topsportbeleid gaandeweg te realiseren, heeft deze Vlaamse Regering geopteerd voor één Vlaams topsportloket bij BLOSO.” De minister ging aan de slag en hevelde in 2010 en 2011 in totaal circa 1,086 mio euro over van het departement CJSM naar het BLOSO. In 2012 volgde een rustpauze en werd niks overgeheveld maar in 2013 zal terug 1 mio euro aan midden inzake wetenschap en topsport overgeheveld worden van het departement CJSM naar BLOSO.

De minister heeft dus wel stappen ondernomen om het éénloket te realiseren en om de bestuurlijke en budgettaire eenmaking van het topsportbeleid te bewerkstelligen. Desondanks blijkt dat de werkingsbudgetten van de Vlaamse wielerploegen, Atletiek Vlaanderen, niet-decretale subsidies topsportevenementen en kredieten topsportcommunicatie nog steeds bij het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) zitten. Deze projecten worden nog steeds beheerd en uitgevoerd door het team Topsport van het departement CJSM.

In absolute cijfers wordt het helemaal duidelijk dat de versnippering inzake topsport nog steeds niet uit de wereld geholpen is. In 2013 wordt 14.658.000 euro aan topsportmiddelen toevertrouwd aan BLOSO en 5.921.000 euro aan het departement CJSM. Procentueel betreft het respectievelijk 71,23% en 28,77%. Rekening houdend met de verschuiving van de middelen aangaande wetenschap en topsport van het departement CJSM naar het BLOSO is de verdeling als volgt: BLOSO: 15.658.00 euro en departement CJSM: 4.921.000 euro. Procentueel betreft het 76,09% en 23,91%.

Éénloket functie topsport gerealiseerd? Versnippering uit de topsportwereld geholpen? Bestuurlijke en budgettaire eenmaking van het topsportbeleid gerealiseerd? Ik durf dit ten stelligste tegen te spreken. En ik sta niet alleen. Getuige ook het advies van de Vlaamse Sportraad m.b.t. het Topsportactieplan Vlaanderen III: “De één-loketfunctie ligt binnen handbereik. Er is ook een draagvlak voor. Alle betrokkenen zijn geraadpleegd. In de vorige olympiade werden betekenisvolle stappen gezet. Maar op het niveau van evenementen en ploegsporten, liggen er nog heel wat taken verspreid. Bij het Departement bijvoorbeeld, zoals de Vlaamse Wielerploegen en Atletiek Vlaanderen. Dat is historisch zo gegroeid. De Vlaamse Sportraad pleit voor de realisatie van de één-loketfunctie tegen uiterlijk 2016.”

Geconfronteerd met deze stellingen bleef de minister bij zijn standpunt. Het éénloket topsport binnen BLOSO is volgens hem gerealiseerd. “Iedereen weet dat men inzake topsport bij het BLOSO moet zijn. Bovendien is er slechts een beperkte back office bij het departement CJSM,” aldus minister Muyters. Evenwel gaf de minister moedwillig toe dat hij de bestuurlijke en budgettaire eenmaking van het topsportbeleid niet meer zal realiseren tijdens deze legislatuur maar de deadline verlegt naar eind 2016.

Een openlijke bekentenis die ons de wenkbrauwen moet doen fronsen. De Vlaamse Regeringspartijen N-VA, CD&V en sp.a hebben in 2009 nochtans zelf de beslissing genomen dat de bestuurlijke en budgettaire eenmaking van het topsportbeleid moest plaatsgrijpen binnen het BLOSO. Is dit dan die Vlaamse Regering die altijd publiekelijk pretendeert dat het regeerakkoord loyaal uitgevoerd zal worden?

Ulla Werbrouck
Vlaams volksvertegenwoordiger

Geen opmerkingen:

Een reactie posten