Nieuws...

vrijdag 3 februari 2012

Lezersbrief LDD: Dringend nood aan krachtdadig medisch sportpreventiebeleid

Beste LDD'er,

Onze partij zit zowel in de Kamer als in het Vlaamse parlement in de oppositie. Wij controleren er het werk van de federale en Vlaamse regeringen zonder onderscheid naar persoon of partij. Zo vroeg en kreeg LDD tekst en uitleg bij een mail waarin een kabinetsmedewerker schreef dat de Vlaamse minister van financiën & begroting bewust foute cijfers had doorgespeeld aan het parlement. Een eerdere mail, waarin door een andere kabinetsmedewerker de schuld voor de vertraging van de invoering van de nieuwe belasting op inverkeerstelling (BIV) onterecht in de schoenen van de oppositie werd geschoven, bracht de minister in nauwe schoentjes.

'The duty of the opposition is to oppose'. Maar daarnaast werken wij ook eigen ideeën en inhoudelijke voorstellen uit, die door specialisten in het veld als doeltreffend en doelmatig worden aanzien. Deze LDD-initiatieven halen vaak niet de pers omdat ze meestal, zonder veel debat, worden weggestemd door de meerderheid of zelfs niet worden geagendeerd.

Zo is er bijvoorbeeld de resolutie van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck over de sportmedische keuring voor sporters. Dit voorstel werd al in het najaar van 2009 in het Vlaamse parlement ingediend, maar is zelfs nog niet op de commissieagenda geraakt. Nochtans kan dit voorstel van onze gewezen topatlete rekenen op de goedkeuring en steun van wereldvermaarde hartspecialisten zoals electrofysioloog dr. Brugada.

Hoewel Vlaanderen meer en meer geconfronteerd wordt met het plotse overlijden van jonge sporters, blijft de Vlaamse regering maar wat aanmodderen. Het voeren van een krachtdadig preventiebeleid in functie van jonge sporters is dan ook dringend en noodzakelijk. Wij zullen dit probleem dan ook politiek blijven aankaarten.

Veel leesplezier.
Vriendelijke groet,
Lode Vereeck


Minister Muyters kijkt aan de zijlijn toe
De gevallen van plotse sportdoden blijven zich opstapelen

De discussie over het al dan niet invoeren van een verplichte hartscreening voor sporters is alweer 'alive and kicking'. Dit dossier werd recent nieuw leven ingeblazen doordat drie jonge sporters in januari het slachtoffer werden van een plots hartfalen, gelukkig niet allemaal met een fatale afloop. De KBVB reageerde hierop met het voorstel om een hartscreening voor al zijn jonge voetballers te verplichten. De algemene problematiek bestaat echter al jaren. Elk jaar sterven een aantal sporters ten gevolge van hun sportbeoefening. Het betreft dan ook een precaire problematiek waarvoor onze fractie sinds geruime tijd aandacht vraagt; al in 2009 (!) heb ik in dit verband een voorstel van resolutie ingediend.

Ontoereikende Vlaamse initiatieven
Op dit ogenblik voert de Vlaamse overheid over deze problematiek een tweesporenbeleid. Zo heeft ze enerzijds de sportmedische keuring voor getalenteerde sporters verplicht én de regels van de sportmedische keuring voor minderjarige motorcrossers uitgewerkt. De andere sporttakken hebben zelf de mogelijkheid om op eigen initiatief een sportmedische keuring aan hun leden op te leggen. Anderzijds probeert de Vlaamse overheid door middel van allerhande communicatie- en sensibilisatie-initiatieven - zoals o.a. de website Gezond Sporten - de sportpopulatie aan te zetten tot het vrijwillig ondergaan van een sportmedische keuring.

Dit tweesporenbeleid heeft geleid tot een verre van eenduidige koers op het vlak van sportmedische keuringen. Op dit ogenblik eisen slechts 10 van de 95 erkende Vlaamse sportfederaties één of andere vorm van medisch attest van hun leden. Veel sporters blijven ongekeurd en bovendien wordt veel te weinig gekeurd op basis van de specifieke risicofactoren van de sporttak. De minister erkent dit probleem in zijn diverse beleidsverklaringen. Evenwel zet de minister dit niet om in beleidsdaden. Daarnaast zijn de communicatie-initiatieven in de Vlaamse sportpopulatie quasi onbekend. Wie kent er de website 'Gezond Sporten'? Wie ontvangt de nieuwsbrief 'Sport voor Allen' waarin men de sportmedische keuring aanbeveelt? Slechts een beperkte fractie van u en ik. Electrofysioloog Dr. Brugada vatte het passend samen: "Als je niets doet, zoals nu in Vlaanderen, kan je ook niets vinden en uitsluiten!".

Hoe ziet LDD de sportmedische keuring?
Wij stellen vast dat in Vlaanderen een beduidend aantal sporters overlijdt door hun sportbeoefening, terwijl het merendeel van hen dan nog recreatieve sporters zijn. Dit rechtvaardigt de nood aan een bredere, verplichte sportmedische keuring. Onze fractie is bijgevolg voorstander voor het invoeren van een verplichte sportmedische keuring voor élke sporter die aangesloten is bij een Vlaamse erkende sportfederatie. U leest het goed: een verplichte sportmedische keuring en geen verplichte hartscreening. De sportmedische keuring kan perfect bij een keurings- of huisarts gebeuren op basis van het door de Vlaamse overheid ontwikkelde 'uniform sportmedisch screeningsprotocol'. Dit protocol schrijft voor dat een deugdelijk sportmedisch onderzoek drie essentiële stappen doorloopt, namelijk (1) een persoonlijke en familiale anamnese (diagnosestelling op basis van een medische vragenlijst), (2) een lichamelijk onderzoek en (3) de bepaling van het SCORE-risico en de afname van een basis ECG. Bijkomend heeft dit protocol het voordeel dat het automatisch - op basis van de beoefende sporttak - bepaalt welke andere extra testen er moeten worden uitgevoerd tijdens het lichamelijk onderzoek. Hierdoor is de sportmedische keuring beter afgestemd op de specifieke risico's van de sporttak. Wanneer op basis van dit kwaliteitsvolle sportmedisch onderzoek een indicatie tot mogelijk hartfalen blijkt, dient de sporter doorverwezen te worden naar een gespecialiseerde cardioloog voor een uitgebreid en gespecialiseerd onderzoek ter zake.

Italie als voorbeeld
Ons voorstel is gebaseerd op het voorbeeld van Italië, waar al sinds het begin van de jaren '80 iedere competitiesporter systematisch onderzocht wordt en waar sindsdien nog amper gevallen van dergelijke, dramatische gevallen met sportdoden voorkomen. Verschillende cardiologen beschouwen ons voorstel dan ook als effectief, waarbij men daadwerkelijk een aantal risicogevallen detecteert en zo tegen de gevolgen beschermt. Natuurlijk zal een sportmedische keuring nooit 100% sluitend zijn, maar als de medische wereld jaarlijks een aantal risicogevallen kan detecteren en voorkomen, moet men deze mogelijkheid als 'goede huisvader van de Vlaamse sportwereld' aanwenden.

Geen uitstel meer!
Het is dan ook enigszins onthutsend dat een kindercardioloog, in navolging van minister Muyters nog maar eens pleitte voor kalmte inzake het invoeren van een verplichte hartscreening voor jonge voetballers. Natuurlijk is het belangrijk om dit doordacht in te voeren! Natuurlijk is het essentieel dat er een goede structuur opgezet wordt om dit in te richten! En natuurlijk is het broodnodig dat een einde komt aan het ondoordacht toekennen van sportmedische attesten door artsen! Maar uitstel wordt in Vlaanderen zo vaak afstel. De problematiek is prangend en ons voorstel van resolutie ligt al sinds 2009 te wachten. Het is eindelijk tijd om vanuit Vlaanderen beslissingen te nemen, in plaats van aan de zijlijn toe te kijken hoe de gevallen van plotse sportdoden zich ieder jaar opstapelen. Het is zoals Dr. Brugada zei: "Het is niet vijf voor twaalf, maar al lang vijf na twaalf, want de doden zijn al meermaals gevallen!".


Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck

Geen opmerkingen:

Een reactie posten